Anasayfa » Istanbul Göz Hastanesi
 Info
anasayfa
English
Deutsch
güncel haberler ve duyurular
ücret karşılaştırma
online randevu - danışma
bilgilendirme seminerleri
klinik - hastane bul
üye girişi
Klinik/Hastane: Istanbul Göz Hastanesi
Buradan dogrudan Online Randevu talebinde bulunabilirsiniz.
   
Buradan dogrudan Danışma talebinde bulunabilirsiniz.
Adres: Istanbul Göz Hastanesi
Çalışlar Caddesi
00000 İstanbul
Bahçelievler
Buradan dogrudan Online Randevu talebinde bulunabilirsiniz.
Diger bilgiler:
Randevu günleri :

Doktorlarimiz

: Prof. Dr. Fazıl SEZEN, Prof. Dr. Ali ÜSTÜNER, Op. Dr. Hasan AZİZAĞAOĞLU, Prof. Dr. Lale (KÖZER) BİLGİN, Prof. Dr. Gülipek MÜFTÜOĞLU
Uyelik :
Anlaşmalı kurumlar :
SAĞLIK SİGORTALARI
 • Ak Sigorta
 • Anadolu Anonim Sigorta
 • Ankara Sigorta
 • Axa - Oyak Hayat Sigorta
 • Başak Hayat Sigorta
 • Acıbadem Sigorta
 • Demir Hayat Sigorta
 • Garanti Sigorta
 • Güven Sigorta
 • İhlas sigorta
 • İsviçre Hayat Sigorta
 • İnter Partner Assistance
 • Koç Allianz Hayat Sigorta
 • Mednet
 • Promed
 • Remed Assistance
 • T.Genel Yaşam Sigorta
 • Yapı Kredi Sigorta
BANKALAR
 • Akbank
 • AlbarakaTürk
 • Alternatifbank
 • Denizbank
 • Esbank
 • Finansbank
 • Fortis
 • Garanti Bankası
 • HSBC Bank
 • İş Bankası
 • Koçbank
 • Oyakbank
 • Pamukbank
 • Şekerbank
 • T.C. Merkez Bankası
 • Yapı Kredi Bankası
 • Ziraat & Halk Bankası Vakfı
RESMİ KURUMLAR
 • T.C. Emekli Sandığı Emeklileri ve Hak Sahipleri
 • Devlet Memurları Çalışan ve Hak Sahipleri
 • T.B.M.M.
 • Türk Hava Yolları
 • İstanbul Ticaret Odası
 • SSK Mensupları
 • Bağ-Kur Mensupları
 • İstanbul Sanayi Odası
ÖZEL KURULUŞLAR
 • Anadolu Grubu
 • Arpaş A.Ş
 • Elit Koleji
 • Güllüoğlu A.Ş.
 • Havaş Havaalanı Hizmetleri A.Ş. (Ciner Grubu)
 • İSTAB
 • Jolly Tour
 • Maser Holding
 • Medpower Card
 • Mercedes Benz Türk A.Ş.
 • Metro Turizm
 • MÜSİAD
 • Shell Smart Card
 • S.O.S. Acil Hizmet
 • Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.
 • Tıp Net Sağlık Hizmetleri
 • Türk Hekimleri Dostluk ve Dayanışma Derneği
 • Ulusoy Holding
 • Vip Euro Club Card
 • Yeşilyurt Spor Kulübü
TAKSİTLİ KARTLAR
 • Axess Card
 • Bonus Card
 • Card Finans
 • İdeal Card
 • Maximum Card
 • World Card
Kullanilan (Excimer lazer) cihazlar :
Bakim/Onarim anlaimasi :
Kurumsal :
?stanbul Göz Hastanesi
?nin bulundu?u bölgede büyük bir hasta interland? vard?r. Hastanemizin Ye?ilyurt, Florya, Ataköy, Bak?rköy, ?irinevler, Ba?c?lar, Avc?lar gibi sosyo-ekonomik fark?l?klar? olan ilçelerle ba?lant?s? bulunmaktad?r. Atatürk Havaliman?na ve çevre yollar?na yak?n olmas? yurt içi ve yurt d???ndan gelen hastalar?m?z için de avantaj sa?lamaktad?r.
M?SYONUMUZ
T?p eti?i ve çal??ma ahlak?na ba?l? kalarak, çal??an ve hasta haklar?na sayg? göstererek, göz hastal?klar? te?his ve tedavi hizmetleri sunumunda mükemmele ula?mak.

V?ZYONUMUZ
Göz hastal?klar? te?his ve tedavi hizmetleri sunumunda kalite ve güveni temsil etme gelene?imizi sürdürmek.

DE?ERLER?M?Z
*Çal??an memnuniyetini, verimlili?i ve tak?m ruhunu temel alan bir çal??ma ortam? yaratarak potansiyelimizi en üst seviyede kullanmak.
* Faaliyet alan?m?zda en ileri teknolojiyi en yüksek beceri ile kullanmak.
* Hastalar?m?z?n beklentilerini ve ele?tirilerini en iyi ve kaliteli hizmeti sunmak için rehber olarak kullanmak.

KAL?TE POL?T?KAMIZ

?stanbul Göz Hastanesi, kanun ve mevzuatlar çerçevesinde, yüksek standartlarda her türlü göz sa?l??? hizmetini 365 gün/24 saat kesintisiz olarak veren bir kurulu?tur.


* Her durumda %100 hasta memnuniyeti sa?lamak,
* T?bbi ve teknolojik yenilikleri takip ederek en geçerli tedavi yöntemlerini uygulamak,
* Tüm sa?l?k personelimizi konusunda uzman ve deneyimli ki?ilerden olu?turmak.
* Hastalar?m?za ihtiyaç duyduklar? hizmeti en k?sa zamanda vermek,
* Toplumumuzu göz hastal?klar? ve tedavi yöntemleriyle ilgili yaz?l?, sözlü, görsel bas?n, ?nternet, seminerler, kongreler ve ücretsiz göz taramalar? yoluyla bilgilendirmek ve maddi imkans?zl?klar? olan ki?ilere tedavilerinde yard?mc? olmak,
* Hastalar?m?z? hasta haklar? ve sorumluluklar? konusunda do?ru ve detayl? bilgilendirmek,
* E?itim faaliyetleri ve sosyal aktiviteler düzenleyerek, personelimize ki?isel ve mesleki geli?imlerini sa?layacak bir çal??ma ortam? yaratmak,
* Hastalar?m?z?n tüm ?ikayet ve sorunlar?n? de?erlendirerek hizmet kalitemizi art?racak çözümleri h?zla üretmek,
* Ameliyatlar?n kalitesinden ödün vermeden tüm tedavileri en yeni teknoloji ve en kaliteli malzemeleri kullanarak yapmak ve
* ISO 9001:2000 standartlar?na uygun olarak hizmet kalitemizi sürekli iyile?tirmek
kalite politikam?z?n temel ö?eleridir.

HASTA HAKLARI VE SORUMLULUKLARI
?stanbul Göz Hastanesi olarak hedefimiz sa?l?k durumunuzu yüksek kaliteye ula?t?rarak sizlere en iyi sa?l?k hizmetini verebilmektir. Bizler tüm hastane çal??anlar? olarak yaln?zca hastalar?m?z?n de?il, ili?ki içinde bulundu?umuz tüm insanlar?n ya?am kalitesine kar?? duyarl? olmak gerekti?i dü?üncesindeyiz.Hastanemiz Türkiye Cumhuriyeti kanun ve yönetmelikleri ve Dünya Hasta Haklar? Bildirgeleri?nin belirledi?i kurallar do?rultusunda mümkün olan en yüksek standartlarla bu bak?m? sa?lamay? amaçlam??t?r.A?a??da okuyaca??n?z tüm hak ve sorumluluklar bir hasta ve hasta yak?n? olarak ?stanbul Göz Hastanesi' nden alaca??n?z hizmetin mümkün olan en yüksek kalitede sunulmas?n? amaçlamaktad?r. ?stanbul Göz Hastanesi hasta gereksinimlerine duyarl? ve bu do?rultuda karar alabilen bir kurulu?tur.

Sizlere daha kaliteli bir hizmet verebilmemiz için, hak ve sorumluluklar?n?z ile ilgi soru ve dü?üncelerinizi bizimle payla?makta tereddüt etmeyiniz. Bize ula?mak için hastanemizin Hasta ?li?kileri Merkezi?ni ziyaret edebilir ya da ileti?im kanallar?ndan birini kullanabilirsiniz.


Kaliteli hizmet alma hakk?n?z
?nanç ve de?erleriniz do?rultusunda bir bak?ma ula?ma ve bundan e?it olarak yararlanma hakk?n?z vard?r.Tedaviniz ile ilgili bilgi alma hakk?n?z
Bir hasta olarak hastal???n?z?n tan?s?, tedavinizin seyri ve izlenecek prosedür ile ilgili bilgi alma, t?bbi bak?m ald???n?z ki?ileri tan?ma, tedaviler konusunda bilgilendirildikten sonra tedaviyi reddetme, tedavinizin herhangi bir a?amas?nda ikinci bir görü?ü isteme hakk?n?z vard?r.

Özel hayat ve gizlili?in korunmas? hakk?n?z
Bir hasta olarak, t?bbi bak?m?n?z?n her a?amas?nda mahremiyetinize özen gösterilmesini, ki?isel bilgilerinizin gizli tutulmas?n? ve ancak uygun gördü?ünüz durum ve ki?ilerle payla??lmas?n? isteme hakk?n?z vard?r.

Tedavinizle ilgili onay verme hakk?n?z
Hastanemizde size önerilen tedaviye kat?lma ve giri?imsel i?lemin siz ayd?nlat?l?p, onay?n?z al?nd?ktan sonra uygulanmas?n? isteme hakk?n?z vard?r. Ayr?ca tedavinizi gerçekle?tirecek personeli seçme ve de?i?tirme hakk?n?z vard?r.Bak?m ve tedavinizle ilgili sorun, ?ikayet ve te?ekkürlerinizi payla?ma hakk?n?z
Size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmek, sizlerin kurumumuzdan tam olarak yararlanman?z ve sizlerle sa?l?k personelimiz aras?ndaki yararl? ili?kiyi desteklemek amac? ile uygulanan Hasta Memnuniyet Anketi'ni doldurarak veya Hasta ?li?kileri Merkezimiz ile ba?lant? kurarak sorun, ?ikayet ve önerilerinizi payla?ma hakk?n?z vard?r.S?ZLERDEN BEKLENT?LER?M?Z

?stanbul Göz Hastanesi olarak, siz hastalar?m?z ve yak?nlar?n?za en uygun hizmeti vermemizi sa?layacak olan, a?a??da belirtilen önemli noktalar? uygulama konusunda bize yard?mc? olman?z? beklemekteyiz.

*
Hastanemize ba?vurdu?unuzda ya?amakta oldu?unuz göz probleminiz hakk?ndaki bilgiyi hekimlerimize ve di?er sa?l?k çal??anlar?m?za tam ve do?ru olarak vermenizi beklemekteyiz.

*
Tedavinizle ilgili aç?k olmad???n? dü?ündü?ünüz ve endi?elendi?iniz konular? bizimle payla?man?z? beklemekteyiz.

*
Sa?l?k personelimiz taraf?ndan takip etmeniz istenen ve önerilen talimatlara uyman?z? beklemekteyiz.

*
En uygun bak?m ortam?n? olu?turabilmek için hastane kural ve uygulamalar?na uyman?z? beklemekteyiz.

augenlaser, eye laser, medical tourism turkey, medikal turizm, augenlaser türkei, eyelaser turkey, eye laser istanbul, augenlaser istanbul, ooglaseren turkije, ooglaseren istanbul, medisch toerisme turkije

.

Guncel Haberler:
İstanbul Göz Hastanesi Genel Koordinatörü Dr.Zafer Türkmenin Sağlık Turizmi ile ilgili röportajı... 03-04-2007
1. Türkiye’nin, her alanda olduğu gibi sağlık sektöründe de merkezi olan İstanbul’daki sağlık sektörünün bugün ulaştığı nokta nedir? Diğer ülkelerle kıyasladığımızda nasıl bir tablo ile karşılaşıyoruz? Devlet ve özel sektöre ait hastanelerin hizmet ve uzman kalitesi açısından neler söyleyebilirsiniz?
 devamını okuyunuz
Duyurular / Kampanyalar:
�u an kampanyam�z yoktur.
 Üyelerimiz:
Acıbadem Göz Sağlığı Merkezi
Ada Göz Dal Merkezi ve Cerrahi Birimi
Akdeniz Göz Merkezi
Alman Hastanesi
Amerikan Hastanesi
Anadolu Göz Merkezi
Anatolia Göz Merkezi
Antalya Anadolu Hastenesi
Ateş ve Ateş Göz Kliniği
Avrupa Şafak Hastanesi
Avrupa Göz Hastalıkları Merkezi
Avrupa Göz Merkezi
Bursa Göz Merkezi
Bursa Vatan Hastanesi
Çağın Göz Hastalıkları Merkezi
Denizli VizyonGöz Merkezi
Dr. Cezmi Kahvecioğlu Kliniği
Dr. Leyla Kandur Lasik Institute
EyeSTAR Lasik Institute
Florence Nightingale Göz Hastalıkları Merkezi
Gözaydın Laser Göz Merkezi
Gözenur Göz Merkezi
Gözlazerseçimi.com
Gözlazerseçimi.com
Hayrunnisa Hastanesi
Işık Göz Merkezi
Ilgi Göz Hastalıkları Merkezi
International Hospital İstanbul
Istanbul Cerrahi Hastanesi
Istanbul Göz Hastanesi
Istanbul Medicine Hospital
Istanbul Medipol Hastanesi
Karadeniz Lazer Göz Merkezi
Kartal Göz Merkezi
Kayseri Göz Merkezi
Kudret Göz İstanbul
Kudret Göz Ankara
Laser Fako Limited şirketi
Lazervizyon
Maya Göz Adana
Maya Göz Ankara
Maya Göz Kayseri
Memorial Hastanesi Göz Merkezi
Mersin Vizyon Göz Merkezi
Mirkelam Göz Lazer Merkezi
Net Lazer Göz Merkezi
Opr. Dr. Nusret Baş
Optimed Göz Kliniği
Osmanoğlu Kliniği
Rufus Göz Kliniği
Samsun Dünyam Lazer Göz Merkezi
Süper Vizyon Lazer Göz Merkezi
Taksim Göz Hastalıkları Merkezi
Talya Göz Merkezi
Turkiye Hastanesi
Veni Vidi Özel Göz Sağlığı Hizmetleri
 Tedavi Yöntemleri
Ck (kondaktif keratoplasti)
Epi-lasik
Fakik-iol
Fako-katarakt
Keratokonus
Kornea nakli
Lasek
Lasik
Prk
Refraktif lens değişimi
Renkli kontakt lenser
Sert kontakt lenser
Wavefront (kişiye özel tedavi)
İntacs | Ferrara | Keraring
İntralase lasik (femtosecond)
Şeffaf kontakt lenser
 Haber Bülteni
Yeni kampanyalardan ve güncel haberlerden ilk önce haberdar olmak için hemen üye olun. Buraya tıklayın.

Klinik / Hastane Üyeliği | © Copyright 2007-2013 Göz Lazer Seçimi.com bir BirOneri.com Internet Medya projesidir | Her hakkı saklıdır | Estetik Dis Hekimi
İletişim gozlazersecimi.com | Güvenilir Online AlisVeris Magazalari