Anasayfa » Laser Fako Limited şirketi
 Info
anasayfa
English
Deutsch
güncel haberler ve duyurular
ücret karşılaştırma
online randevu - danışma
bilgilendirme seminerleri
klinik - hastane bul
üye girişi
Klinik/Hastane: Laser Fako Limited şirketi
Buradan dogrudan Online Randevu talebinde bulunabilirsiniz.
   
Buradan dogrudan Danışma talebinde bulunabilirsiniz.
Adres: Laser Fako Limited şirketi
Kültür Mahallesi, Küçük Çamlik Sitesi Blok:A1 Daire:3
34340 İstanbul
Etiler
Buradan dogrudan Online Randevu talebinde bulunabilirsiniz.
Diger bilgiler:
Randevu günleri :

Doktorlarimiz

: Op. Dr. Zeki Tunç
Uyelik :
Anlaşmalı kurumlar :
Kullanilan (Excimer lazer) cihazlar : Allegretto Wavelight
Bakim/Onarim anlaimasi :
Kurumsal :

Op. Dr. Zeki TUNÇ,
01 Ocak 1961 Düzce do?umlu, 1979 y?l?nda Manisa Salihli Lisesi'nden mezun olup, 1979-1985 y?llar? aras?nda Dokuz Eylül Üniversitesi T?p Fakülte'sinde T?p e?itimi alm??t?r. Oftalmoloji ?htisas?na, 1988 y?l?nda Pierre et Marie Curie Üniversitesi PARIS Vl'da ba?lay?p, Necker ve Laennec T?p fakültesi hastaneleri ve Centre National d'Ophtalmologie des Quinze Vingts PARIS'de asistanl?k yapm??t?r. Asistanl?k dönemindeki ba?ar?lar?ndan ötürü PARIS XII Üniversitesi'nde "Chef de Clinique" olarak Refraktif Cerrahi (miyopi, hipermetropi ve astigmatizma tedavisi) Sorumlusu s?fat?yla çal??m??t?r.
Laser Eximer tedavisinin Fransada'ki öncülerindendir. Ayr?ca orbito-palpebral cerrahi formasyonu da olan Dr.Tunç, bu konuda kendi ad?yla an?lan "Skleral Otogref ile Eviserasyon Tekni?i"ni tan?mlam?? ve bu tekni?in dünya oftalmoloji literatüründe yer almas?n? sa?lam??t?r. Bu yeni eviserasyon tekni?i otoriteler taraf?ndan onaylanm?? ve 1997 y?l?nda, Fransa'da Orbito-palpebral cerrahi yüksek ihtisas tezi olarak haz?rlanm??t?r. Tunç Eviserasyon Tekni?i ayn? zamanda Türkiye'de 1998 y?l?nda Göz Uzmanl?k tezine konu olmu?tur ve ba?ar?l? bulunmu?tur.

1995 y?l?nda Fransa'da damlayla Fakoemülsifikasyon diki?siz katarakt operasyonlar?na ba?layan ilk cerrahlardand?r. 1997 y?l?nda, Paris'teki çal??malar?n? sürdürürken Metropolitan Florence Nightingale Hastanesi Göz Servisini kurmas? teklif edilmi?, bunun üzerine Türkiye'ye dönmü?tür. 1997 y?l?nda Fakoemülsifikasyon tekni?ini Topikal anestezisiyle (i?nesiz damlayla anestezi) Türkiye'de bütün hastalar?na uygulayan ilk doktordur. I?nesiz anestezi ve Quick-Chope Fako tekni?i ile diki?siz ve pansumans?z katarakt operasyonunu gerçekle?tirmek üzere Live Surgery (toplant? esnas?nda canl? cerrahi) toplant?lar?na Fransa ve Türkiye'de davet edilen nadir cerrahlardand?r. Lazer'le miyopi tedavisine 1991 y?l?nda Fransa'da ilk ba?layanlardan olup Frans?z Sa?l?k Bakanl???n?n Homologasyon çal??mas?na kat?lm?? tek yabanc?d?r. Halen miyopi, hipermetropi ve astigmatizma tedavisini LAS?K metoduyla gerçekle?tirmekte en modern cihazlardan olan ALLEGRETTO cihaz? ile Hansatom mikrokeratomu kullanmaktad?r.

Neodymium-YAG Laser ile katarakt operasyonu di?er ismi "LASER-FAKO" ile ilgili çal??malar? ve pratik uygulamalar? ile bu konudaki dünyadaki öncülerdendir ve Laser-Fako için Tunç Laser Fako Probunu geli?tirmi?tir. Amerikan Paradigm firmas?, Laser-Fako tekni?i ile ilgili katk?lar?ndan ötürü, firma ara?t?rma doktoru ve tan?t?m cerrah? gurubu üyesi seçmi?tir.
Türkiye'de ilk defa 1997 y?l?nda intrastromal ring (korneal halka) ile geriye dönü?ümlü miyopi cerrahisine ba?lam??t?r. Bu tecrübelerini Keratokonüs gibi tedavisi henüz mümkün olmayan bir hastal?kta "?ntrastromal Ring" uygulamas?na ba?lam?? ve bu konuda dünyada öncülük etmi?tir... 8 May?s 2000'de Paris'te Frans?z Oftalmoloji Kongresinde Keratokonüs'te ?ntrastromal Ring tedavisinin sonuçlar?n? ilk kez rapor etmi?tir ve yurt d???nda yay?nlanm??t?r. Ayni tarihli Paris kongresinde de Tunç Eviserasyon Tekni?inin be? y?ll?k sonuçlar? Frans?z ekip taraf?ndan sunulmu? ve tekni?in yüksek ba?ar?s? tekrar vurgulanm??t?r. 10 May?s 2002 tarihinde Keratokonüs tedavisindeki ba?ar?n?n kal?c?l??? üzerine yine Paris'te kongrede bildirisini sunmu?tur ve Kas?m 2003 tarihinde de Journal Français d'Ophtalmologie dergisinde yay?nlanm??t?r.

Katarakt ve Refraktif Cerrahisi'nde bütün geli?meleri yak?ndan takip etmekte olup, Türk Oftalmoloji Derne?i, Societe Française D'Ophtalmologie, American Academy of Ophthalmology, European Society of Cataract and Refractive Surgeon, International Society of Refractive Surgeon derneklerine üyedir. Katarakt ve Refraktif cerrahilerine katk?lar?ndan dolay? Türk Oftalmoloji Derne?i Katarakt ve Refraktif Birimi Aktif Üyeli?ine seçilmi?tir.

Frans?z Oftalmoloji Derne?i taraf?ndan Türk Delegesi olarak seçilmi?tir.

Dr. Zeki Tunç'un, bilimsel eser dosyas?ndaki yay?nlar?n?n kalitesi, oftalmoloji bilimine yapt??? katk?lar ve çal??kanl???n?n bulundu?u yerlerde takdir edildi?i göz önüne al?narak, uyumlu ki?ili?i ile yard?mc? doçent kadrosuna atanm?? ard?ndan Kadir Has Üniversitesi T?p Fakültesi Göz Hastal?klar? Ana Bilim Dal? Ba?kanl???, Ö?retim Üyeli?i, Fakülte E?itim ve Sa?l?k Kurulu Üyeli?i görevlerinde bulunmu?tur.

augenlaser, eye laser, medical tourism turkey, medikal turizm, augenlaser türkei, eyelaser turkey, eye laser istanbul, augenlaser istanbul, ooglaseren turkije, ooglaseren istanbul, medisch toerisme turkije

Guncel Haberler:
Klini�in/Hastanenin g�ncel haberleri yok.
Duyurular / Kampanyalar:
�u an kampanyam�z yoktur.
 Üyelerimiz:
Acıbadem Göz Sağlığı Merkezi
Ada Göz Dal Merkezi ve Cerrahi Birimi
Akdeniz Göz Merkezi
Alman Hastanesi
Amerikan Hastanesi
Anadolu Göz Merkezi
Anatolia Göz Merkezi
Antalya Anadolu Hastenesi
Ateş ve Ateş Göz Kliniği
Avrupa Şafak Hastanesi
Avrupa Göz Hastalıkları Merkezi
Avrupa Göz Merkezi
Bursa Göz Merkezi
Bursa Vatan Hastanesi
Çağın Göz Hastalıkları Merkezi
Denizli VizyonGöz Merkezi
Dr. Cezmi Kahvecioğlu Kliniği
Dr. Leyla Kandur Lasik Institute
EyeSTAR Lasik Institute
Florence Nightingale Göz Hastalıkları Merkezi
Gözaydın Laser Göz Merkezi
Gözenur Göz Merkezi
Gözlazerseçimi.com
Gözlazerseçimi.com
Hayrunnisa Hastanesi
Işık Göz Merkezi
Ilgi Göz Hastalıkları Merkezi
International Hospital İstanbul
Istanbul Cerrahi Hastanesi
Istanbul Göz Hastanesi
Istanbul Medicine Hospital
Istanbul Medipol Hastanesi
Karadeniz Lazer Göz Merkezi
Kartal Göz Merkezi
Kayseri Göz Merkezi
Kudret Göz İstanbul
Kudret Göz Ankara
Laser Fako Limited şirketi
Lazervizyon
Maya Göz Adana
Maya Göz Ankara
Maya Göz Kayseri
Memorial Hastanesi Göz Merkezi
Mersin Vizyon Göz Merkezi
Mirkelam Göz Lazer Merkezi
Net Lazer Göz Merkezi
Opr. Dr. Nusret Baş
Optimed Göz Kliniği
Osmanoğlu Kliniği
Rufus Göz Kliniği
Samsun Dünyam Lazer Göz Merkezi
Süper Vizyon Lazer Göz Merkezi
Taksim Göz Hastalıkları Merkezi
Talya Göz Merkezi
Turkiye Hastanesi
Veni Vidi Özel Göz Sağlığı Hizmetleri
 Tedavi Yöntemleri
Ck (kondaktif keratoplasti)
Epi-lasik
Fakik-iol
Fako-katarakt
Keratokonus
Kornea nakli
Lasek
Lasik
Prk
Refraktif lens değişimi
Renkli kontakt lenser
Sert kontakt lenser
Wavefront (kişiye özel tedavi)
İntacs | Ferrara | Keraring
İntralase lasik (femtosecond)
Şeffaf kontakt lenser
 Haber Bülteni
Yeni kampanyalardan ve güncel haberlerden ilk önce haberdar olmak için hemen üye olun. Buraya tıklayın.

Klinik / Hastane Üyeliği | © Copyright 2007-2013 Göz Lazer Seçimi.com bir BirOneri.com Internet Medya projesidir | Her hakkı saklıdır | Estetik Dis Hekimi
İletişim gozlazersecimi.com | Güvenilir Online AlisVeris Magazalari